Ung demokrati Nordic konst och media riksförbund

Ung demokrati Nordic konst och media riksförbund

Den grundades 2016, ideellt förbund för medieföreningar där minst 60 % av medlemmarna är i åldrarna 6-25 år. 

Den är en demokratisk ideell organisation och i hela sin verksamhet partipolitiskt och religiöst obunden, samt ett förenande organ för de lokala föreningarna i Sverige. Förbundet ska bedriva arbete med olika tekniker, aktiviteter och evenemang för att uppmärksamma och marknadsföra kulturarbetare med föreningar samt gynna deras och kulturliv. Syftet är att stödja unga medieproducenter och arbeta för att ungas rätt till tryck- och yttrandefrihet ska respekteras.
Våra aktiviteter, workshops, föreläsningar och kulturkvällar genomförs inte bara i Skåne utan Riksförbundet jobbar på riksnivå som en paraply-organisation som har medlemsföreningar fördelade över hela Sverige. (T.ex. I Stockholm, Göteborg, Halland). 

Förbundet skall arbeta för att utveckla språket och tekniska färdigheter för män, kvinnor, barn och ungdomar genom att inrätta specialiserade kurser, fritids aktiviteter och vetenskapliga resor.
Vi uppmärksammar samhället på den stora potentiella resurs som bl.a. invandrare är på arbetsmarknaden. Detta genom att vara i kontakt med berörda svenska myndigheter och organisationer av gemensamt intresse.

 

 


Young Democracy Nordic Art and Media Union

It was founded in 2016, an ideal association for media associations where at least 60% of the members are ages 6-25 years.

It is a democratic nonprofit organization and in its entirety party political and religious unions, as well as a unifying body for the local associations in Sweden. The federation shall conduct work with different techniques, activities and events to promote and promote cultural workers with associations and to promote their and cultural life. The aim is to support young media producers and to work towards ensuring that young people's right to freedom of expression and expression is respected.
Our activities, workshops, lectures and cultural evenings are carried out not only in Skåne, but the National Association works at the national level as an umbrella organization that has member associations distributed throughout Sweden. (Eg in Stockholm, Gothenburg, Halland).

The federation shall work to develop the language and technical skills of men, women, children and adolescents by setting up specialized courses, leisure activities and scientific journeys.
We pay attention to society on the great potential resource that, among other things, immigrants are on the labor market. This by being in contact with the relevant Swedish authorities and organizations of common interest.

Comments are closed.