Svenska kvinnors demokratiska nationalförening

Svenska kvinnors demokratiska nationalförening

Den grundades 2006 för att fungera som samarbeta internationellt med utländska kvinnoföreningar. Den anordnade konferenser för att uppmärksamma frågor för kvinnor.

Föreningen är drivande för att möta civila samhällets behov av hälsa, kultur och Kunskaper om den svenska arbetsmarknaden bildning, samt ledar- & organisationsutveckling. Vi ska utveckla uppgiften att vara en drivande kraft i lokalt utvecklingsarbete.
Prioritera samarbetet med civilsamhället nivå för att möta deras behov av hälsa bildning, ledarskaps och arbetsmarknaden för kvinnor.

Förening inriktar sig mot problem som hindrar kvinnor och ungdomar att integrera sig i det svenska samhället. Och försvara kvinnor, ungdomar och barn från all diskriminering och våld, samt öka kunskapen för kvinnor om hälas, demokrati, rättvisa, jämställdhet lagar och regler i Sverige.
Den ge möjlighet till erfarna personer och andra som har intresse för att publicera artiklar efter eget intresse om ämnen som ex. bild, foto, konst, mode, musik och etc. Och hjälpa erfarna personer och andra som har intresse för magasinet.

Alla människor i Sverige oavsett kön, etnicitet, religion har rätt att bli medlemmar under förutsättning attman följer föreningens stadgar och ändamål samt representerar den för dess verkliga syfte då föreningen är en förening för alla målgrupper och våra olika aktiviteter är ämnade för alla, särskilt de med utländskt bakrund.

 


Swedish Women's Democratic National Association

It was founded in 2006 to function as an international partner with foreign women's associations. It organized conferences to pay attention to women's issues.

The association is driving to meet the civil society's needs for health, culture and knowledge about the Swedish labor market formation, as well as leadership and organizational development. We will develop the task of being a driving force in local development work.
Prioritize cooperation with civil society level to meet their needs for health education, leadership and the labor market for women.

Society focuses on problems that prevent women and young people from integrating themselves into Swedish society. And defend women, youth and children from all discrimination and violence, as well as raise awareness of women's health, democracy, justice, gender equality laws and regulations in Sweden.
It gives the opportunity to experienced people and others who are interested in publishing articles of their own interest on topics such as ex. photo, art, fashion, music and etc. And help experienced people and others interested in the magazine.

All people in Sweden regardless of gender, ethnicity, religion have the right to become members, provided that they comply with the statutes and purposes of the association and represent it for its true purpose, since the association is a union for all target groups and our various activities are intended for all, especially those with foreign background.

Comments are closed.