Nanar Konst & kulturföreningen

 

Nanar Konst & kulturföreningen

Föreningen bildades i augusti månad 2014. Föreningen har i mål är att nå största möjliga grupper av svenska konstnärer och svenska konstnärer från invandrarbakgrund, genom att bygga ett brett nätverk av dessa konstnärer, särskilt mellan svenska konstnärer och svenska konstnärer från invandrarbakgrund. Det här sker genom att arrangera många flerutställningar, workshops, seminarier, kvällar, föreläsningar etc.

Föreningen har i mål är att nå största möjliga grupper av svenska individer samt konstnärer med olika bakgrunder, framförallt. Detta för att med stilistiska, sociala och kulturella metoder uppmuntra konstnärerna att fördjupa sig inom olika ämnen såsom media, hantverkeri, konst, sociala event, etc.

Föreningen inriktar sig på att främja intresset för vår samtida konst samt upplysa om detta.
Den också Bidrar till att konstnärer med olika bakgrund samt diverse stilistiska drag samverkar för en integrerad konstnärlig marknad som lyfter olikheter men samtidigt likheter.

Vi har skapad i enlighet med en lång erfarenhet inom kulturarbete, med de flesta av arbetarna inom kulturområdet och organisationen av många kulturella evenemang inriktade sig på visuella illusioner samt smidiga organisationer kring konsten av tekniska föreläsningar. Detta var väsentligt inför utfallet för oss som arrangörer då samverkan mellan det offentliga och utställningarna samt god-konst konstnärer från Sverige, oavsett de europeiska & skandinaviska länderna.

 


Nanar Arts & Cultural Association

The association was formed in August 2014. The association aims to reach the largest possible groups of Swedish artists and Swedish artists from immigrant backgrounds by building a wide network of these artists, especially between Swedish artists and Swedish artists from immigrant backgrounds. This is done by arranging many more exhibitions, workshops, seminars, evenings, lectures etc.

The association aims to reach the largest possible groups of Swedish individuals as well as artists with different backgrounds, especially. This in order to encourage artists to immerse themselves in various topics such as media, crafts, art, social events, etc. with stylistic, social and cultural methods.

The association focuses on promoting interest in our contemporary art as well as informing this.
It also helps artists of different backgrounds as well as diverse stylistic features collaborate for an integrated artistic market that raises differences but at the same time similarities.

We have created according to a long experience in cultural work, with most of the cultural workers and the organization of many cultural events focused on visual illusions and smooth organizations around the art of technical lectures. This was essential to the outcome for us as organizers when collaboration between the public and exhibitions as well as good-art artists from Sweden, regardless of the European & Scandinavian countries.


Comments are closed.